شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

سینامیک اسید

1397674519631-2سینامیک اسید به صورت ایزومرهای سیس و ترانس وجود دارد. اما در طبیعت به شکل  ایزومرترانس  یافت می شود. این ترکیب از پوست درخت دارجین و درخت گل حنا به دست می آید و برای اولین بار در سال 1872 توسط  F. Beilstein و A. Kuhlberg استخراج شد. این ترکیب توسط واکنش پرکین بین دو ماده Ac2O و PhCHO سنتز شده است.

سینامیک اسید ترانس در ساخت طعم دهنده ها، رنگ ها و مواد دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. اما کاربرد اصلی آن  برای تولید متیل، اتیل و بنزیل استرهای آن می باشد. این استرها از اجزای مهم عطرها می باشند. این ترکیب همچنین پیش ماده شیرین کننده مصنوعی آسپارتام می باشد.